Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Câu hỏi: Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Những đối tượng nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Trả lời:

Đối với các dự án không thuộc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) đã thay thế việc lập cam kết bảo vệ môi trường bằng việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường (từ Điều 29 đến Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trong trường hợp dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: (i) thay đổi địa điểm; hoặc (ii) không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, chủ dự án có trách nhiệm lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

Tuy Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành không có định định nghĩa đối với kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng qua các quy định của Luật chúng ta có thể hiểu, kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm:

– Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

– Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Để hướng dẫn thi hành Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã quy định cụ thể các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

+ Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường);

+ Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 (đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường), đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).

Theo khoản 4 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP dưới đây không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *